skip to Main Content

Покана за участие в процедура по избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

ДАТА: 21.05.2019г. Описание: Покана за участие в процедура по избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Read More

Обявления за подбор на служители на длъжности:

Във връзка с изпълнението на проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0004-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър,…

Read More

Безплатни профилактични прегледи

Безплатни профилактични прегледи (на осигурени и неосигурени лица). 1. Рак на гърдата - преглед - мамография 2. Рак на шийката на матката - преглед - цитонамазка 3. Рак на дебелото черво - преглед - анализ на изпражненията Прегледите ще се…

Read More

Обявявам конкурс за следните длъжности:

ОБЯВА  "МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД – гр. ЧЕРВЕН БРЯГ П.К. 5980, гр.Червен бряг, обл.Плевен, ул.”Яне Сандански” № 61 тел/ факс: 0659/92766 На основание чл. 90 от КТ във връзка с чл. 68 ал.1 от ЗЛЗ и Заповед № 127…

Read More

Обявява свободно работно място за медицинска сестра в Детско отделение.

МБАЛ-ЧЕРВЕН БРЯГ  ЕООД гр.Червен бряг, ул. Яне Сандански № 61, тел: за контакт 0659/92766 – отдел Човешки ресурси;  Обявява свободно работно място за медицинска сестра в Детско отделение.

Read More

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНИ В ТРИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

ДАТА: 21.05.2019г. Описание: Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти в три позиции : позиция № 1- Всички храните продукти; позиция № 2 – Млечни продукти и производните им; Позиция № 3 – Хляб и хлебни продукти  по предварителна заявка от…

Read More

Доставка на лекарствени продукти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца.

ДАТА: 04.03.2019г. ID №897792 Описание: Обществена поръчка: Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца,съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация ,видове прогнозни…

Read More
Back To Top