ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОБОСОБЕНИ В ТРИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

ДАТА: 21.05.2019г.

Описание:

Обществена поръчка:

Доставка на хранителни продукти в три позиции : позиция № 1- Всички храните продукти; позиция № 2 – Млечни продукти и производните им; Позиция № 3 – Хляб и хлебни продукти  по предварителна заявка от Възложителя  за нуждите на МБАЛ-Червен бряг ЕООД за срок от 12 месеца .Количествата в техническата  спецификация са прогнозни от – -20 % до + 20 % от посочената прогнозна стойност на поръчката

 

Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 21 май 2019

Документация за участие – Дата на публикуване: 21 май 2019

Протокол от работата на комисията – Дата на публикуване: 4 юни 2019

Решение №2 – Дата на публикуване: 5 юни 2019

Доставка на лекарствени продукти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца.

ДАТА: 04.03.2019г.

ID №897792

Описание:

Обществена поръчка:

Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца,съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация ,видове прогнозни количества, след периодични заявки. Количествата са посочени в техниското предложение и са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя. Възложителя не са ангажира със закупуване на цялото количество, възложителя може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.

ID 897792 http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=897792

Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 5 март 2019

Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 5 март 2019

Документация за участие – Дата на публикуване: 5 март 2019 

ЕЕДОП – Дата на публикуване: 5 март 2019

Разяснение – Дата на публикуване: 11 март 2019

Разяснение – Дата на публикуване: 19 март 2019

Разяснение – Дата на публикуване: 21 март 2019

Съобщение за отваряне на цени – Дата на публикуване: 5 април 2019

Протокол №1 от работата на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Протокол №2 от работата на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Доклад от работата на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Решение на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Информация за сключен договор – Дата на публикуване: 5 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 5 юни 2019

Информация за сключен договор на „МЕДОФАРМА- Дата на публикуване: 10 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 10 юни 2019

Информация за сключен договор на „ДАНСОН“- Дата на публикуване: 10 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 10 юни 2019

Информация за сключен договор на „ХЕЛМЕД“- Дата на публикуване: 10 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 10 юни 2019

Информация за сключен договор на „МЕДЕКС“- Дата на публикуване: 10 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 10 юни 2019

Информация за сключен договор на „Медицинска техника“- Дата на публикуване: 11 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 11 юни 2019

„РЕШЕНИЕ “ по чл. 108, т.4 от ЗОП  – Дата на публикуване: 12 юни 2019

Информация за сключен договор на „ФРЕЗЕНИУС“- Дата на публикуване: 12 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 12 юни 2019

Информация за сключен договор на „ДЪЧ МЕД“- Дата на публикуване: 12 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 12 юни 2019

Информация за сключен договор на „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“- Дата на публикуване: 12 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 12 юни 2019

Информация за сключен договор на „АЛФА ОРИНДЖ“- Дата на публикуване: 12 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 12 юни 2019

Информация за сключен договор на „КАПАМЕД“- Дата на публикуване: 14 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 14 юни 2019

Информация за сключен договор на „ИСТЛИНК“- Дата на публикуване: 14 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 14 юни 2019

Информация за сключен договор на „ЕЛИТ МЕДИКЪЛ“- Дата на публикуване: 14 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 14 юни 2019

Информация за сключен договор на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“- Дата на публикуване: 14 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 14 юни 2019

Информация за сключен договор на „БИЛМЕД“- Дата на публикуване: 17 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 17 юни 2019

Информация за сключен договор на „ФЬОНИКС ФАРМА“- Дата на публикуване: 17 юни 2019

Приложение №1 – Дата на публикуване: 17 юни 2019