skip to Main Content

Обявления за подбор на служители на длъжности:

Във връзка с изпълнението на проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0004-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър,…

Read More
Back To Top