skip to Main Content

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг „

Доставка на хранителни продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг " ЕООД за 2015 г., разпределени в три самостоятелни позиции - Позиция № 1 - хранителни продукти / по утвърден списък" http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037129 Публична покана Приложение…

Read More
Back To Top