skip to Main Content

Дейност
В лабораторията се извършват следните видове анализи:
* Микробиологично изследване на урината (урокултура);
* Материали от дихателната система: носен секрет, гърлен секрет, храчка, трахеален секрет; бронхиален аспират, плеврален пунктат;
* Материали от генитална система; вагинален секрет, цервикален секрет, простатен секрет; излследване за гонорея;
* Изследване жлъчен секрет;
* Излседване на кръв (хемокултура);
* Изследване на материални от рани; раневи секрети при изгаряния, коремен пунктат, ставен пунктат, пунктат от киста, лимфен възел, материал от хирургични интервенции;
* Други секрети: очни секрети, ушни секрети;
* Излседване на ликвор;
* Изследване за анаероби;
* Излседване на анален секрет;
* Серологични изследвания; антистрептолизинов титър, хемоаглутинационна реакция.

Началник лаборатория: Д-р К. Дишева
Телефон:0659/942 52

Back To Top