Представяне на МБАЛ Червен бряг

  • промотивни, социални и други подкрепящи дейности според потребностите на приетите пациенти;
  • консултации, изследване и профилактика на външни пациенти.

„МБАЛ – Червен бряг” ЕООД е лечебно заведение със 100% общинско участие с 6 работещи отделения за активно лечение и отделение за диализно лечение. Отделението за диализно лечение е създадено през 1990 г. и има 6 поста за диализни  процедури. Диагностично-лечебната дейност в отделението се осъществява от 1 лекар със специалност „Нефрология” и 1 лекар със специалност „Вътрешни болести”, 5 медицински сестри и 2 технолози.

Болницата разполага със 80 болнични легла, разположени в слънчеви и просторни стаи. Структурата на „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД включва: 6 приемно-консултативни кабинета, медико-диагностична лаборатория, отделение по образна диагностика с кабинети за конвенционална рентгенова диагностика, КТ и ехографска диагностика. Част от утвърдената структура на лечебното заведение са диагностични кабинети и други звена, включващи функционална, ендоскопска, ехографска диагностика, доплерова сонография и кабинет по ЕМГ и ЕЕГ.  Стационарният блок на МБАЛ, неразделна част от структурата, включва отделения по вътрешни болести, хирургия, нервни и детски болести, акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение и отделение по диализа. Болничната аптека и административно стопанския блок също са част структурата на лечебното заведение.

Болницата е:

Оборудвана на европейско равнище.

В болницата работят  специализирани екипи от лекари, медицински сестри, рентгенови лаборанти, административен и технически персонал, който осъществява високо качество на лечение и обгрижване на пациентите

Ежегодно се осигурява следдипломна квалификация на лекари и медицински сестри.

Медицинските дейности се осъществяват според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите.

Философията на екипа на „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД е ориентиран към постоянно подобряване качеството на предоставените на гражданите здравни услуги. С дейността си болницата посреща по най-добър начин потребностите на своите пациенти, като оказва достъпно, ефективно и качествено болнично лечение на населението, отговарящо на европейските норми и изисквания за добра медицинска практика.

Вашият коментар