skip to Main Content

Обявления за подбор на служители на длъжности:

Във връзка с изпълнението на проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и
специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“, Договор за безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0004-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-
2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви
услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ
Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г, „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД обявява подбор на персонал на база
необходимите квалификация и опит.

Обявление Общностен работник

Обявление Рехабилитатор

Обявление Социален работник

Обявление Счетоводител

Обявление Шофьор

Обява Домашен санитар

Обява потребители

Обявление Координатор

Обявление Медицинска сестра

Обявление Невролог

Заявление и декларации – домашен санитар

Заявление и декларации – персонал Център

Заявление потребител

Вашият коментар

Back To Top