skip to Main Content

Доставка на лекарствени продукти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца.

ДАТА: 04.03.2019г.

ID №897792

Описание:

Обществена поръчка:

Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца,съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация ,видове прогнозни количества, след периодични заявки. Количествата са посочени в техниското предложение и са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя. Възложителя не са ангажира със закупуване на цялото количество, възложителя може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.

ID 897792 http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=897792

Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 5 март 2019

Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 5 март 2019

Документация за участие – Дата на публикуване: 5 март 2019 

ЕЕДОП – Дата на публикуване: 5 март 2019

Разяснение – Дата на публикуване: 11 март 2019

Разяснение – Дата на публикуване: 19 март 2019

Разяснение – Дата на публикуване: 21 март 2019

Съобщение за отваряне на цени – Дата на публикуване: 5 април 2019

Протокол №1 от работата на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Протокол №2 от работата на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Доклад от работата на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Решение на комисията – Дата на публикуване: 13 май 2019

Вашият коментар

Back To Top