Обявявам конкурс за следните длъжности:

ОБЯВА 

„МБАЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД – гр. ЧЕРВЕН БРЯГ

П.К. 5980, гр.Червен бряг, обл.Плевен, ул.”Яне Сандански” № 61 тел/ факс: 0659/92766

На основание чл. 90 от КТ във връзка с чл. 68 ал.1 от ЗЛЗ и Заповед № 127 от  19.09.2019 г. на Управителя на „МБАЛ Червен бряг” EООД :

ОБЯВЯВАМ конкурс за следните длъжности:

 • Главна медицинска сестра
 • Старша медицинска сестра на НО

І. Изисквания към кандидатите:

 1. За главна медицинска сестра и старша медицинска сестра Висше образование ,образователно – квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи”
 2. Трудов стаж  минимум 5/пет/ г. като медицинска сестра.
 3. Опит в областта на управлението по здравни грижи
 4. Умения за работа в екип, комуникативни умения
 5. Умения за работа д компютър.

ІІ. Конкурса ще се проведе на два етапа : 

 1. Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания 
 2. Събеседване

ІІІ. Необходими документи

 1. заявление  за участие в конкурса по образец;
 2. ксерокопия на документите за завършено висше образование, образователно квалификационна степен  „бакалавър „ или „магистър“ по специалността „управление по здравни грижи;
 3. професионална автобиография
 4. свидетелство  за съдимост издадено не по-рано от 6 м. преди конкурса;
 5. сертификати/свидетелства/ за завършени курсове за повишаване на квалификацията

ІV. Критерии за оценка на кандидатите:

 1. Критерии  „събеседване“
 2. Критерии „ представени документи за квалификация и професионален опит“

Оценяването ще се извърши по шестобалната система. Максимален брой точки от двата критерия  12 точки.

Типова длъжностна характеристика е на разположение при ГС „Човешки ресурси „за запознаване на кандидатите  и за двете длъжности : Гл.медицинска сестра и Ст.медицинска сестра Неврологично отделение.

 1. Документите на кандидатите ще се приемат в отдел „Човешки  ресурси” на „МБАЛ-Червен бряг” ЕООД до 15.00 ч. на  21.10.2019 година.

VІ. Дата час и място на провеждане на конкурса:   22.10. 2019 г. от 13:00 часа, в кабинета на Управителя, в сградата на „МБАЛ-Червен бряг” ЕООД, гр. Червен бряг, ул.„Яне Сандански” № 61.

Вашият коментар